#1051. NETWORK - Mạng máy tính

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅲ (NINH BÌNH 2013)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 3
1 2 1
2 3 2
2 4 4
4 5 3
4 6 5
P 1 5 3
T 1 4
T 5 1 
Dữ liệu ra:
2
3
0