Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1049 ACM - Cuộc thi lập trình 13 23 56.52%
1050 PERIOD - Kiểm tra tin học 9 17 52.94%
1051 NETWORK - Mạng máy tính 3 12 25.00%
1052 BEADS - Chuỗi ốc 11 45 24.44%
1053 QUEEN - Quân hậu 11 36 30.56%
1054 JEWEL - Trang sức 14 26 53.85%
1137 BTFENCE - Hàng rào lượn sóng 0 0 -
1139 EXPRESSWAY - Đường cao tốc 22 68 32.35%
1140 TRIANGLE - Tam giác vuông 0 0 -
1141 GIFT - Quà tặng 8 26 30.77%
1142 SWAP - Đổi chỗ 0 1 0.00%