#1050. PERIOD - Kiểm tra tin học

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅲ (NINH BÌNH 2013)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 3
2 1 9
Dữ liệu ra:
18