#1140. TRIANGLE - Tam giác vuông

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Đề đề xuất PreVNOI 2013 của Trường KHTN

Các điểm P(x_1, y_1) Q(x_2, y_2) có tọa độ nguyên được vẽ trong mặt phẳng tọa độ và được nối với gốc tọa độ, O(0,0) , để tạo thành ΔOPQ .

Có đúng 14 hình tam giác vuông có thể được hình thành khi các tọa độ nằm giữa 0 2 tức là 0 ≤ x_1, y_1, x_2, y_2 ≤ 2 .

Khi 0 ≤ x_1, y_1, x_2, y_2 ≤ M , có bao nhiêu tam giác vuông có thể được tạo thành?

Dữ liệu vào:

  • Số nguyên dương M ≤ 50

Dữ liệu ra:

  • Số lượng tam giác vuông.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2
Dữ liệu ra:
14