Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
network1.inp network1.out
network2.inp network2.out
network3.inp network3.out
network4.inp network4.out
network5.inp network5.out
network6.inp network6.out
network7.inp network7.out
network8.inp network8.out
network9.inp network9.out
network10.inp network10.out
network11.inp network11.out
network12.inp network12.out
network13.inp network13.out
network14.inp network14.out
network15.inp network15.out
network16.inp network16.out
network17.inp network17.out
network18.inp network18.out
network19.inp network19.out
network20.inp network20.out

Danh sách tập tin

Tên tệp Kích thước tệp Tải xuống
Tệp nén đầy đủ 10 M
data.yml 181 B
ex_network1.inp 61 B
ex_network1.out 7 B
network1.inp 96 B
network1.out 21 B
network10.inp 69 K
network10.out 8 K
network11.inp 576 K
network11.out 96 K
network12.inp 509 K
network12.out 73 K
network13.inp 2 M
network13.out 271 K
network14.inp 2 M
network14.out 164 K
network15.inp 2 M
network15.out 180 K
network16.inp 3 M
network16.out 354 K
network17.inp 4 M
network17.out 551 K
network18.inp 3 M
network18.out 433 K
network19.inp 3 M
network19.out 284 K
network2.inp 140 B
network2.out 30 B
network20.inp 4 M
network20.out 566 K
network3.inp 148 B
network3.out 27 B
network4.inp 256 B
network4.out 60 B
network5.inp 1 K
network5.out 266 B
network6.inp 3 K
network6.out 478 B
network7.inp 5 K
network7.out 798 B
network8.inp 20 K
network8.out 4 K
network9.inp 44 K
network9.out 8 K
problem.conf 199 B