#1066. BUBBLETEA - Thế giới trà sữa

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: PreVNOI Ⅶ (NINH BÌNH 2017)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
8 6
1 4 5 6 7 8
1 2 1
2 3 1
3 4 1
2 5 1
2 6 1
3 7 1 
3 8 1
Dữ liệu ra:
3
Dữ liệu vào:
8 6
1 4 5 6 7 8
1 2 1
2 3 10
3 4 1
2 5 6
2 6 6
3 7 6
3 8 6
Dữ liệu ra:
12