Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1320 #1066. BUBBLETEA - Thế giới trà sữa Accepted 100 7626 ms 4160 K C++ 14 / 2 K Trùm CUỐI 2019-12-22 7:33:16
#75630 #1066. BUBBLETEA - Thế giới trà sữa Accepted 100 7639 ms 4656 K C++ 17 / 3 K Bảo Phúc 2022-02-26 2:23:24
#72134 #1066. BUBBLETEA - Thế giới trà sữa Accepted 100 7724 ms 4068 K C++ 17 / 2 K nguyen khac thu 2022-02-10 14:15:47
#52728 #1066. BUBBLETEA - Thế giới trà sữa Accepted 100 9621 ms 7228 K C++ 17 / 2 K GSPVHcute 2021-10-23 2:45:01
#52739 #1066. BUBBLETEA - Thế giới trà sữa Accepted 100 9722 ms 6868 K C++ 14 / 2 K Wu Nguyen 2021-10-23 4:14:04
#52726 #1066. BUBBLETEA - Thế giới trà sữa Accepted 100 9725 ms 7292 K C++ 17 / 2 K asd 2021-10-23 2:17:26
#52734 #1066. BUBBLETEA - Thế giới trà sữa Accepted 100 9858 ms 7876 K C++ 17 / 5 K Kẻ Lót Đường 2021-10-23 3:35:28
#23405 #1066. BUBBLETEA - Thế giới trà sữa Accepted 100 9996 ms 4616 K C++ 17 (Clang) / 3 K Trần Hoài An 2020-12-19 15:25:56
#72905 #1066. BUBBLETEA - Thế giới trà sữa Accepted 100 11449 ms 6628 K C++ 17 / 3 K madv809rr 2022-02-12 20:43:31


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: