#1013. CANDY - Chia kẹo

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: CONTEST PRACTICE VNOI20 (WEEK 2 - T11/2019)

Ban tổ chức kỳ thi lập trình Quốc gia năm 2020 M chiếc kẹo và muốn phát cho N bạn đạt được kết quả tốt trong kì thi. Gọi a_i là độ ưa thích kẹo của bạn thứ i , khi đó một cách phát kẹo được cho là làm hài lòng tất cả các bạn học sinh nếu như không phát cho bạn nào quá a_i chiếc kẹo.

Yêu cầu: Đếm số cách phát hết M cái kẹo để tất cả các bạn học sinh đều hài lòng và vui vẻ nhận quà.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu gồm hai số nguyên dương N M\ (N≤15, M≤10^{15})
  • Dòng thứ hai gồm N số nguyên không âm a_1,a_2,…,a_N\ (a_i≤10^{15})

Dữ liệu ra:

  • Do kết quả có thể rất lớn nên bạn chỉ cần in ra kết quả bài toán khi chia lấy dư cho 10^5+3

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
2 3
1 3
Dữ liệu ra:
2

Giới hạn:

  • 20\% số test có N=2\text{ và }M≤10^{15}
  • 20\% số test khác có M≤10^3
  • 30\% số test khác có M≤10^6
  • 30\% số test còn lại không giới hạn gì thêm