Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
candy1.inp candy1.out
candy2.inp candy2.out
candy3.inp candy3.out
candy4.inp candy4.out
candy5.inp candy5.out
candy6.inp candy6.out
candy7.inp candy7.out
candy8.inp candy8.out
candy9.inp candy9.out
candy10.inp candy10.out