Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1008 EQUATION - Bất phương trình XOR bit 7 19 36.84%
1009 MEDIAN - Số trung vị 14 51 27.45%
1010 BRACKET - Dãy ngoặc 8 18 44.44%
1011 SUMSEQ - Tổng lớn nhất 8 23 34.78%
1012 CGRAPH - Đồ thị 11 50 22.00%
1013 CANDY - Chia kẹo 5 14 35.71%
1014 VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị 9 22 40.91%
1015 GAMEF - Trò chơi hái hoa 8 13 61.54%
1016 SORT - Sắp xếp lại 7 47 14.89%