Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1011 SUMSEQ - Tổng lớn nhất 15 81 18.52%
1012 CGRAPH - Đồ thị 14 55 25.45%
1009 MEDIAN - Số trung vị 15 52 28.85%
1016 SORT - Sắp xếp lại 7 47 14.89%
1014 VALG - Giá trị lớn nhất của đồ thị 9 22 40.91%
1010 BRACKET - Dãy ngoặc 9 21 42.86%
1008 EQUATION - Bất phương trình XOR bit 7 19 36.84%
1013 CANDY - Chia kẹo 7 19 36.84%
1015 GAMEF - Trò chơi hái hoa 8 13 61.54%