#1011. SUMSEQ - Tổng lớn nhất

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: CONTEST PRACTICE VNOI20 (WEEK 2 - T11/2019)

Cho một dãy số nguyên gồm N phần tử a_1,a_2,…,a_N . Gọi f(A) là giá trị của dãy con liên tiếp có tổng lớn nhất của dãy A . Ví dụ: A=(5,-1,2,-3)→f(A)=5+(-1)+2=6 .

Yêu cầu: Cho một số nguyên x , hãy tìm cách tăng mỗi phần tử trong tối đa một dãy con liên tiếp của dãy A lên x lần sao cho f(A) lớn nhất có thể.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa số hai số nguyên N x\ (N≥1,|x|≤100)
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên a_1,a_2,…,a_N\ (|a_i |≤100)

Dữ liệu ra:

  • In ra trên một dòng giá trị lớn nhất của f(A)

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
5 2
5 -1 2 -3 2
Dữ liệu ra:
12
Giải thích:
  • Ta nhân a_1 với x , tức là a_1=a_1×2=5×2=10 . Khi đó thì A=(10,-2,4,-3,2)→f(A)=10+(-2)+4=12

Giới hạn:

  • 30\% số test có N≤50
  • 30\% số test khác có N≤2000
  • 40\% số test còn lại có N≤3.10^5