Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 6 47 12.77%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 9 55.56%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 8 24 33.33%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 6 66.67%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 3 43 6.98%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 14 35.71%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 19 15.79%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 3 0.00%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 37 8.11%
1520 STARS - Các chòm sao 0 6 0.00%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 25 28.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 1 0.00%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 2 0.00%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 1 15 6.67%