Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 5 44 11.36%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 12 41.67%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 8 22 36.36%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 8 50.00%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 44 4.55%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 15 33.33%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 20 15.00%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 10 0.00%
1519 BUS - Đi xe buýt 4 23 17.39%
1520 STARS - Các chòm sao 0 8 0.00%
1522 BUILDING - Tòa nhà 8 26 30.77%
1523 EQUAKE - Động đất 0 3 0.00%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 7 0.00%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 21 19.05%