Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
527 GCDSUM – Tổng ước chung 15 38 39.47%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 11 32 34.38%
1506 ROBOT 12 43 27.91%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 3 26 11.54%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 3 6 50.00%
1509 BONUS - Phần thưởng 5 11 45.45%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 7 20 35.00%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 6 66.67%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 27 60 45.00%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 40 5.00%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 14 35.71%
1515 COMSTR - Nén xâu 20 77 25.97%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 16 18.75%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 3 0.00%
1518 BONUS - Phần thưởng 15 41 36.59%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 21 14.29%
1520 STARS - Các chòm sao 0 6 0.00%
1521 LIGHT - Giàn đèn 5 17 29.41%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 23 30.43%
1523 EQUAKE - Động đất 0 1 0.00%
1576 JOBSET 1 1 100.00%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 2 0.00%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 0.00%