Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
527 GCDSUM – Tổng ước chung 16 50 32.00%
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 13 36 36.11%
1506 ROBOT 15 59 25.42%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 6 47 12.77%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 9 55.56%
1509 BONUS - Phần thưởng 12 37 32.43%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 8 24 33.33%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 6 66.67%
1512 SOLPIN - Năng lượng mặt trời 32 81 39.51%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 3 43 6.98%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 14 35.71%
1515 COMSTR - Nén xâu 22 94 23.40%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 19 15.79%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 3 0.00%
1518 BONUS - Phần thưởng 21 92 22.83%
1519 BUS - Đi xe buýt 3 37 8.11%
1520 STARS - Các chòm sao 0 6 0.00%
1521 LIGHT - Giàn đèn 5 17 29.41%
1522 BUILDING - Tòa nhà 7 25 28.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 1 0.00%
1576 JOBSET 1 1 100.00%
1581 ROBOT - Thử nghiệm Robot 0 2 0.00%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 1 15 6.67%