#1515. COMSTR - Nén xâu

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: VOI 2018 - 2019
Test không chính thức (thầy Hồ Đắc Phương)

Trong quá trình luyện tập cho cuộc thi học sinh giỏi sắp tới, Hùng được thầy giáo giao cho thử sức giải bài toán nén xâu kí tự (chỉ gôm các kí tự latin in hoa) sau đây:

Phép cộng trên hai xâu x y , kí hiệu là x + y , được hiểu là ghép xâu y liền sau xâu x . Xuất phát từ hai xâu u , v và số nguyên k , xâu F_k được tạo theo luật sau (còn được gọi là luật tựa Fibonacci): F_1=u; F_2=v; F_3=F_2+F_1;\dots, F_k=F_{k-1}+F_{k-2} .

Ví dụ: với hai xâu u = AB, v = C k= 5 ta có: F_1= AB, F_2= C, F_3= CAB, F_4= CABC, F_5= CABCCAB.

Giả sử xâu T độ dài n là xâu được tạo theo luật trên từ hai xâu xuất phát u_T, v_T có độ dài tương ứng là n_1, n_2 . Như vậy, v_T là xâu gồm n_2 kí tự đầu tiên của xâu T u_T là xâu gồm n_1 kí tự tiếp theo của xâu T . Xâu T có thể được nén thành bộ (u_T, v_T, n) vì từ 3 thông tin u_T, v_T n ta có thể khôi phục được xâu T theo luật trên. Ví dụ, xâu T= CABCCAB có thê được nén thành bộ (AB,C,7) .

Một xâu S bất kì có độ dài m cũng có thể được nén theo cách như trên. Với hai số nguyên dương m_1, m_2\ (m_1 + m_2 \le m) , gọi v_s là xâu gồm m_2 ; kí tự đầu tiên của xâu S u_s là xâu gồm m_1 kí tự tiếp theo trên xâu S . Khi đó, xâu S có thể được nén thành bộ (u_s, v_s, m) . Tuy nhiên, từ 3 thông tin u_s, v_s m ta có thể không khôi phục được chính xác xâu S . Do đó, người ta đánh giá độ lỗi của phương pháp nén xâu này như sau. Với bộ (u_s, v_s, m) , tạo xâu F_k với k nhỏ nhất mà độ dài F_k lớn hơn hoặc bằng m theo luật tựa Fibonnaci từ hai xâu xuất phát F_1 = u_s, F-2=v_s . Độ lỗi của việc nén xâu S được tính bằng số lượng vị trí i S[i] khác với F_k[i] , trong đó S[i] F_k[i] tương ứng là kí tự thứ i của xâu S và xâu F_k với i\le m . Ví dụ, với m_1 = 2 m_2 = 1 , xâu S = CABACC có độ dài m = 6 được nén thành bộ (AB, C, 6) , sau đó tạo ra xâu F_5 = CABCCAB. Khi đó, độ lỗi của việc nén xâu S 2 đo có hai kí tự ở các vị trí thứ 4 và thứ 6 của S F_5 là khác nhau.

Nhận thấy rằng, m_1+m_2 kí tự đầu tiên của xâu S ảnh hưởng rất lớn đến độ lỗi của việc nén xâu. Vì vậy, người ta tiến hành thay đổi không quá r kí tự trong m_1+m_2 kí tự đầu tiên của xâu S để biến xâu S thành xâu S' sao cho độ lỗi của việc nén xâu S' là nhỏ nhất. Việc thay đổi một kí tự là thay kí tự đó bởi một kí tự khác.

Yêu cầu: Cho các số nguyên m, m_1, m_2, r và xâu S , hãy tìm cách thay đổi không quá r kí tự trong m_1 + m_2 kí tự đầu tiên của xâu S để biến xâu S thành xâu S^* sao cho độ lỗi của việc nén xâu S^* là nhỏ nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng thứ nhất chứa bốn số nguyên cách nhau bởi dấu cách m, m_1, m_2, r\ (0\le r\le m_1+m_2 \le m ;
  • Dòng thứ hai chứa xâu S độ dài m , xâu chỉ gồm các kí tự thuộc tập kí tự chữ cái latin in hoa (từ A đến Z).

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên là độ lỗi nhỏ nhất tìm được.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 2 1 1
CABAAC
Dữ liệu ra:
1
Giái thích:
  • Trong ví dụ trên, cách thay tối ưu nhất là thay kí tự đầu tiên của xâu S thành A để nhận được xâu S^*= AABAAC. Với m_1 = 2 m_2 = 1 , xâu S^* được nén thành bộ (AB, A, 6) , ta tạo ra xâu F_5 = AABAAAB. Khi đó, độ lỗi của việc nén xâu S bằng 1 do kí tự ở vị trí thứ 6 của S^* F_5 là khác nhau.

Giới hạn:

  • 30\% số test ứng với 30\% số điểm của bài thỏa mãn điều kiện: r = 0; m \le 10^3 ;
  • 40\% số test khác ứng với 40\% số điểm của bài thỏa mãn điều kiện: r = m_1+m_2 \le 10; m \le 10^3 và xâu S chỉ gồm hai kí tự AB;
  • 30\% số test còn lại ứng với 30\% số điểm của bài thỏa mãn điều kiện: m \le10^5 .