Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#24032 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 54 ms 2856 K C++ / 2 K NGUYEN TIEN 2020-12-22 13:56:35
#66595 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 62 ms 636 K C++ 11 / 2 K yamete 2021-12-28 10:28:57
#24014 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 65 ms 916 K C++ 14 / 1 K Vòng Vĩnh Toàn 2020-12-22 4:10:12
#96402 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 65 ms 2880 K C++ 11 / 2 K Anonymous 2022-10-22 8:20:17
#66585 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 66 ms 2660 K C++ 14 / 1 K DD 2021-12-28 10:00:19
#24023 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 68 ms 1604 K C++ 14 / 2 K Dung 2020-12-22 13:34:44
#72524 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 73 ms 1620 K C++ 17 / 1 K vuducthien 2022-02-11 8:58:40
#18848 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 74 ms 492 K C++ 11 / 1 K Uah Hnaht 2020-12-03 12:39:33
#9142 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 78 ms 2936 K C++ 14 / 2 K Nguyễn Hoàng Sơn 2020-10-05 7:30:37
#23964 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 81 ms 1148 K C++ 14 / 3 K d4rkn19ht 2020-12-21 13:10:49
#24065 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 92 ms 3064 K C++ 11 / 4 K doan phuc 2020-12-23 4:14:59
#23997 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 99 ms 5880 K C++ 14 / 3 K Võ Trường Thịnh 2020-12-22 1:46:46
#51387 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 100 ms 472 K C++ 14 / 2 K Hà Văn Thành 2021-10-15 5:29:23
#51256 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 106 ms 3720 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2021-10-14 8:57:43
#51255 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 106 ms 2568 K C++ 17 / 2 K Phạm Thế Phong 2021-10-14 8:56:34
#51263 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 106 ms 3816 K C++ 17 / 1 K Hà Hoàng Hiệp 2021-10-14 9:18:18
#52110 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 129 ms 468 K C++ 17 (Clang) / 2 K ELVIN HAMMOND 2021-10-19 16:53:48
#9107 #1515. COMSTR - Nén xâu Accepted 100 582 ms 66240 K C++ 14 / 2 K Phạm Văn Sơn Dương 2020-10-04 11:16:28


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: