Tên đăng nhập

tienvu123

Họ và tên

NGUYEN TIEN

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-12-22 13:56:00

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500