Tên đăng nhập

HallnciZatiou

Họ và tên

Dung

Email

dungbuit1k28@gmail.com

Chữ ký cá nhân

Đăng ký lúc

2020-11-29 9:28:23

Bài tập đã đạt

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500