#1509. BONUS - Phần thưởng

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: VOI 2017 - 2018
Test không chính thức (thầy Hồ Đắc Phương)

Vinh là người thắng cuộc trong một cuộc thi “Tìm hiểu kiến thức vũ trụ” và được nhận các phần thưởng do công ty AZ tài trợ. Trên mỗi ô của một lưới kích thước n×n ô vuông có cạnh độ dài đơn vị, Ban tổ chức xếp một món quà. Các dòng của bảng được đánh số từ 1 đến n , từ trên xuống dưới và các cột của bảng được đánh số từ 1 đến n , từ trái qua phải. Ô nằm trên giao của dòng i và cột j được gọi là ô (i, j) và món quà trên ô đó có giá trị là a_{ij}\ (1 ≤i, j≤n) .

Ban tổ chức cho phép Vinh chọn một trong k phương án nhận phần thưởng. Phần thưởng trong phương án thứ s\ (s = l, 2,…, k) được xác định như sau: Vinh được nhận các món quà trên các ô của lưới thuộc một trong p hình vuông kích thước r × r , trong đó hình thứ h xác định bởi ô góc trên trái có tọa độ (x_{sh}, y_{sh}), h = 1, 2, … p . Chú ý là các hình vuông này nằm trọn vẹn trong lưới và có thể có các hình vuông là giao nhau.

Yêu cầu: Hãy giúp Vinh chọn phương án nhận phần thưởng với tổng giá trị của các món quà nhận được là lớn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng thứ nhất chứa bốn số nguyên dương n, k, r, p ;
  • Dòng thứ i trong số n dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương, số thứ j a_{ij}\ (a_{ij}≤10^6), (i=1,2,…n;j= 1,2,…,n) ;
  • Dòng thứ s trong số k dòng tiếp theo chứa 2×p số nguyên dương x_{s1},x_{s2},…,x_{sp} xác định p hình vuông trong phương án thứ s\ (s = 1, 2,…, k) .

Hai số liên tiếp trên cùng dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách.

Dữ iệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là giá trị lớn nhất của tổng giá trị các món quà mà Vinh có thể nhận được.

Giới hạn:

  • 25\% số test ứng với 25\% số điểm của bài có n ≤ 50; k ≤ 50;p≤5 ;
  • 25\% số test khác ứng với 25\% số điểm của bài có n ≤ 500; k≤ 10^5;p=2 ;
  • 25\% số test khác ứng với 25\% số điểm của bài có n ≤ 500; k≤ 10^5; p=3 ;
  • 25\% số tes còn lại ứng với 25\% số điểm của bài có n ≤ 500; k≤ 10^5;p ≤5 .

Vị dụ:

Dữ liệu vào:
4 2 2 3
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 2 2 3 3
1 1 1 3 3 1
Dữ liệu ra:
12
Giải thích: