#1519. BUS - Đi xe buýt

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: VOI 2019 - 2020
Test không chính thức (thầy Hồ Đắc Phương)

Xe buýt là một phương tiện giao thông phổ biến tại thành phố mà Alice sinh sống bởi tính tiện dụng và giá cả hợp lý của nó. Thành phố có n bến xe buýt được đánh số từ 1 đến n và có m tuyến xe buýt hai chiều, mỗi tuyến đang được điều hành bởi một trong hai công ty vận tải A hoặc B . Cụ thể, tuyến thứ i (1≤i≤m) di chuyển giữa hai bến u_i v_i với giá vé do công ty quản lý quy định là w_i . Lưu ý là giữa hai bến xe buýt có thể có nhiều hơn một tuyến xe buýt.

Hai công ty A B đều có chính sách giảm giá vé cho những ai thường xuyên đi bằng xe buýt. Cụ thể, mỗi ngày công ty A sẽ chỉ thu số tiền bằng với giá vé lớn nhất trong tất cả các tuyến được điều động bởi công ty A mà khách hàng đã đi trong ngày. Để cạnh tranh, công ty B cũng có chính sách tương tự: khách hàng cũng chỉ phải trả số tiền bằng giá vé lớn nhất trong tất cả các tuyến được điều hành bởi công ty B mà người đó đã đi trong ngày.

Nhà Alice ở gần bến xe buýt s và nơi làm của Alice ở gần bến xe buýt t nên hàng ngày Alice đều phải đi lại giữa hai bến xe này thông qua các tuyến xe buýt.

Yêu cầu: Bạn hãy giúp Alice xác định số tiền nhỏ nhất cần bỏ ra mỗi ngày để đảm bảo việc đi từ bến xe buýt s đến bến xe buýt t .

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa bốn số nguyên dương n, m, s, t (n, m ≤ 50000; s, t ≤ n; s≠t) ;
  • Dòng thứ i (1≤i≤m) trong m dòng tiếp theo chứa bốn số nguyên dương c_i, u_i, v_i, w_i (u_i, v_i ≤ n; u_i ≠ v_i; w_i\le 10^9) mô tả tuyến xe buýt thứ i , trong đó c_i=1 nếu tuyến này được điều hành bởi công ty A hoặc c_i=2 nếu tuyến này được điều hành bởi công ty B .

Các số trên cùng dòng được ghi cách nhau bởi dấu cách. Dữ liệu đảm bảo luôn tồn tại cách đi lại giữa hai bến xe buýt s t thông qua m tuyến xe.

Dữ liệu ra:

  • Ghi ra một số nguyên duy nhất là số tiền nhỏ nhất cần bỏ ra mỗi ngày để đảm bảo được việc đi từ bến xe buýt s đến bến xe buýt t cho Alice.

Giới hạn:

  • 20\% số test ứng với 20\% số điểm của bài thỏa mãn điều kiện: Tất cả m tuyến xe buýt được điều hành bởi công ty A ;
  • 30\% số test khác ứng với 30\% số điểm của bài thỏa mãn điều kiện: n, m\le 5000 ;
  • 20\% số test ứng với 20\% số điểm của bài thỏa mãn điều kiện: tồn tại cách đi xe buýt tối ưu trong đó Alice chỉ sử dụng tối đa một tuyến xe của công ty B ;
  • 30\% số test còn lại ứng với 30\% số điểm của bài không có điều kiện gì thêm.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
6 7 1 4
1 1 2 4
2 2 3 7
1 3 4 6
2 1 6 5
1 6 5 5
2 5 4 8
2 2 5 2
Dữ liệu ra:
12
Giải thích:
  • Để đi từ 1 đến 4 , Alice sẽ lần lượt đi tuyến (1, 2) của công ty A và hai tuyến 2, 5), (5, 4) của công ty B . Khi đó số tiền mà Alice phải trả cho công ty A 4 và trả cho công ty B 8 .