Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
830 FIBSEQ - Dãy Fibonacci 18 49 36.73%