Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 8 50.00%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 10 0.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 3 0.00%