Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 6 66.67%
1517 EFILL - Thiết kế đường điện 0 3 0.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 1 0.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%