#1534. WALK - Sky Walking

Bộ nhớ: 1024 MiB Thời gian: 4000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: Trình chấm ngoài
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Olympic Tin học quốc tế lần thứ 31 - Azerbaijan 2019 - Ngày thứ hai

Đề bài tiếng Anh

Đề bài tiếng Việt