Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1174 READTIME - Đọc đĩa 6 23 26.09%
1175 MOU - Leo núi 6 12 50.00%
1176 SLUCKY - Chuỗi may mắn 1 1 100.00%
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 4 12 33.33%
1178 TWOROBOT - Hai robot 0 0 -
1179 FIVES - Bộ năm số 0 0 -
1180 MTRACK - Thiết kế đường chạy 3 14 21.43%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
1182 HILLWALK - Leo đồi 1 26 3.85%
1183 VALSQ - Các hình vuông 1 24 4.17%
1184 PETROL - Trạm bơm xăng 4 5 80.00%
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 0 -
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 2 0.00%
1188 HOMEWORK - Bài tập về nhà 3 11 27.27%
1189 DOWRY - Của hồi môn 7 52 13.46%
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%
1191 ANALYSE - Phân tích số 0 0 -
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 4 9 44.44%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%