Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1177 FMAGIC - Khu rừng ma thuật 3 9 33.33%