#1526. TICKETS - Carnival Tickets

Bộ nhớ: 1024 MiB Thời gian: 2000 ms Kiểu bài tập: Tương tác
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

NGUỒN: Olympic Tin học quốc tế lần thứ 32 - Singapore 2020 - Ngày thứ nhất

Chú ý:Bài này chỉ chấp nhận các ngôn ngữ sau:

  • C++ 11
  • C++ 11 (Clang)
  • C++ 11 (NOI)
  • C++ 17
  • C++ 17 (Clang)

Đề bài tiếng Anh

Đề bài tiếng Việt