Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#8812 #1526. TICKETS - Carnival Tickets Accepted 100 19201 ms 841 K C++ 17 / 1 K Trùm CUỐI 2020-09-26 16:21:36


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: