Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1186 CNET - Nối mạng 8 40 20.00%
2334 CHAMPION 19 51 37.25%