Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 206 7.77%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 47 40.43%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%