Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 23 209 11.00%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 22 52 42.31%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 75 49.33%
1186 CNET - Nối mạng 2 18 11.11%
2334 CHAMPION 14 27 51.85%