Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 210 7.62%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 21 50 42.00%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 71 52.11%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%