Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 206 7.77%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 36 70 51.43%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%