Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 199 8.04%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%