Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 23 237 9.70%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 44 118 37.29%