Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 36 70 51.43%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 206 7.77%