Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 206 7.77%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 36 70 51.43%