Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 37 71 52.11%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 207 7.73%