Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2334 CHAMPION 12 25 48.00%