Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 32 63 50.79%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 18 45 40.00%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 16 187 8.56%
2334 CHAMPION 12 25 48.00%
1186 CNET - Nối mạng 0 0 -