Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1185 GUARDS - Bảo vệ 0 0 -
1190 SUMAREA - Tổng diện tích 2 9 22.22%