Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 30 45 66.67%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 10 16 62.50%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 17 33 51.52%
2006 JUMPER 0 4 0.00%
2007 IMGAME 0 4 0.00%
2008 IZBORI 0 4 0.00%
2009 JEWEL 0 7 0.00%
2335 GOODARR 15 89 16.85%