Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 26 38 68.42%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 8 14 57.14%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 15 26 57.69%
2006 JUMPER 0 0 -
2007 IMGAME 0 0 -
2008 IZBORI 0 0 -
2009 JEWEL 0 0 -
2335 GOODARR 11 56 19.64%