#2006. JUMPER

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest 02

Cho một dãy ô dài vô hạn, các ô được đánh số từ trái sang phải bắt đầu từ 1 . Trên dãy ô này, đặt một số quân tốt sao cho mỗi ô có không quá một quân. Có 3 phép biến đổi dãy ô như sau:

  • Biến mất: Quân tốt tại ô i có thể nhảy sang ô i-2 hoặc i+2 , Điều kiện để nhảy là ô mục tiêu phải nằm trong dãy ô và là ô trống, ô i-1 (hoặc ô i+1 , tùy theo hướng nhảy) phải chứa quân tốt. Sau bước nhảy, quân tốt ở ô i-1 (hoặc ô i+1 ) biến mất.
  • Xuất hiện: Quân tốt tại ô i có thể nhảy sang ô i-2 hoặc i+2 , Điều kiện để nhảy là ô mục tiêu phải nằm trong dãy ô và là ô trống, ô i-1 (hoặc ô i+1 , tùy theo hướng nhảy), phải là ô trống. Sau bước nhảy, một quân tốt xuất hiện tại ô i-1 (hoặc ô i+1 ).
  • Nhảy: Quân tốt tại ô i có thể nhảy sang ô i-3 hoặc i+3 . Điều kiện để nhảy là ô mục tiêu phải nằm trong dãy ô và là ô trống. Các ô khác không bị ảnh hưởng bởi bước nhảy này.

Bạn được cho một dãy ô ban đầu, và N dãy ô cần kiểm tra. Trong các dãy ô cần kiểm tra, đếm xem có bao nhiều dãy có thể đạt được bằng cách biến đổi dãy ô ban đầu.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu tiên chứa một xâu chứa không quá 50 kí tự mô tả dãy ô ban đầu. Kí tự * đại diện cho một quân tốt, kí tự . đại diện cho một ô trống. Lưu ý rằng xâu này mô tả phần đầu của dãy ô, các ô còn lại của dãy ô đều là ô trống;
  • Dòng thứ hai chứa số nguyên dương N , là số dãy ô cần kiểm tra (1 ≤ N ≤ 50) ;
  • N dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một xâu mô tả một dãy ô cần kiểm tra. Các xâu này có độ dài không quá 50 .

Dữ liệu ra:

  • In ra số lượng dãy ô cần kiểm tra đạt được từ dãy ô ban đầu.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
**.
3
..*
*.**
.*.*
Dữ liệu ra:
3
Dữ liệu vào:
..***
3
..****..*
..***....
..****
Dữ liệu ra:
2