Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2335 GOODARR 11 50 22.00%