#1005. SEQ14 - Dãy số 14

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 1000 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Nguồn: Free Contest

Cho dãy số nguyên gồm N phần tử a_1, a_2, ..., a_N\ \left(N ≤ 1000, |a_i| ≤ 10^9\right) . Cho trước số nguyên dương K , hãy tìm cách thêm bớt mỗi phần tử a_i\ \left(1 ≤ i ≤ N\right) một lượng tối đa là K sao cho dãy số vừa mới được tạo ra có độ dài của dãy con không giảm đơn điệu dài nhất là lớn nhất.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu chứa hai số nguyên N K
  • Dòng sau chứa N số a_1, a_2, ..., a_N

Dữ liệu ra:

  • Một số duy nhất là độ dài dãy con không giảm đơn điệu dài nhất.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
4 1
6 4 3 2
Dữ liệu ra:
3
Giải thích:
  • Dãy ban đầu là (6, 4, 3, 2) mà có K = 1 thì dãy sau khi thêm bớt là (6, 4 − 1, 3, 2 + 1) = (6, 3, 3, 3) . Lúc này dãy con không giảm đơn điệu dài nhất có độ dài là 3 .

Giới hạn:

  • 30\% số test có K = 0 .
  • 35\% số test có K ≤ 500 .
  • 35\% số test có K ≤ 10^9 .