Bài nộp full điểm

Mã số Tên bài Trạng thái Điểm Tổng thời gian Bộ nhớ Mã nguồn Người nộp Thời điểm nộp
#1369 #1005. SEQ14 - Dãy số 14 Accepted 100 47 ms 460 K C++ 11 / 1 K Lê Công Bách 2019-12-23 2:01:06
#1602 #1005. SEQ14 - Dãy số 14 Accepted 100 55 ms 380 K C++ 17 / 9 K Trịnh Nam Anh 2019-12-24 1:30:49
#33369 #1005. SEQ14 - Dãy số 14 Accepted 100 69 ms 388 K C++ / 674 B always tle 2021-03-31 11:19:12
#47875 #1005. SEQ14 - Dãy số 14 Accepted 100 71 ms 384 K C++ 17 / 652 B Hà Hoàng Hiệp 2021-09-15 15:20:32
#33366 #1005. SEQ14 - Dãy số 14 Accepted 100 72 ms 460 K C++ 11 / 932 B Uah Hnaht 2021-03-31 10:47:53
#71936 #1005. SEQ14 - Dãy số 14 Accepted 100 72 ms 400 K C++ 14 / 12 K nguyen khac thu 2022-02-10 13:25:28
#37703 #1005. SEQ14 - Dãy số 14 Accepted 100 78 ms 388 K C++ 17 / 1 K Nguyễn Thuỳ Linh 2021-05-27 6:00:49
#24 #1005. SEQ14 - Dãy số 14 Accepted 100 116 ms 408 K C++ 17 / 911 B Trùm CUỐI 2019-12-11 7:04:21


Phổ điểm

Tổng trước

Tổng sau: