Tên đăng nhập

bachlamsung123

Họ và tên

Lê Công Bách

Chữ ký cá nhân

Anh có một túi mơ to giấu trong lớp ngoài gầy guộc

Đăng ký lúc

2019-12-11 7:22:52

Thống kê

Bài viết

Người dùng này chưa đăng bài

Kỳ thi

Kỳ thi Xếp hạng Điểm
Điểm ban đầu 1500