Thông tin bộ test

Phương pháp đánh giá: so sánh văn bản

Subask đơn

Điểm mỗi test được cộng vào dạng phần trăm
seq14_1.inp seq14_1.out
seq14_2.inp seq14_2.out
seq14_3.inp seq14_3.out
seq14_4.inp seq14_4.out
seq14_5.inp seq14_5.out
seq14_6.inp seq14_6.out
seq14_7.inp seq14_7.out
seq14_8.inp seq14_8.out
seq14_9.inp seq14_9.out
seq14_10.inp seq14_10.out
seq14_11.inp seq14_11.out
seq14_12.inp seq14_12.out
seq14_13.inp seq14_13.out
seq14_14.inp seq14_14.out
seq14_15.inp seq14_15.out
seq14_16.inp seq14_16.out
seq14_17.inp seq14_17.out
seq14_18.inp seq14_18.out
seq14_19.inp seq14_19.out
seq14_20.inp seq14_20.out