Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1273 NORMA 0 25 0.00%