Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1268 ZABAVA 3 10 30.00%
1269 MAFIJA 1 1 100.00%
1270 KAMP 5 20 25.00%
1271 BOB 6 18 33.33%
1272 SUMA 2 5 40.00%
1273 NORMA 0 23 0.00%
1500 GARDEN - Vườn cây 14 92 15.22%
1502 PARTY - Tiệc mừng 23 72 31.94%
1503 TREEAGAIN - Lại trồng cây 11 40 27.50%
1504 PALINPATH - Con đường Palindrom 5 68 7.35%