Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1268 ZABAVA 3 10 30.00%
1269 MAFIJA 1 1 100.00%
1270 KAMP 3 18 16.67%
1271 BOB 6 18 33.33%
1272 SUMA 2 5 40.00%
1273 NORMA 0 18 0.00%
1500 GARDEN - Vườn cây 9 43 20.93%
1502 PARTY - Tiệc mừng 4 17 23.53%
1503 TREEAGAIN - Lại trồng cây 9 16 56.25%
1504 PALINPATH - Con đường Palindrom 4 47 8.51%