#1269. MAFIJA

Bộ nhớ: 256 MiB Thời gian: 500 ms Nhập/xuất từ luồng chuẩn
Kiểu bài: Thông thường Kiểu chấm: So sánh văn bản
Đưa lên bởi: Trùm CUỐI

Đề bài

Mafia là một trò chơi rất được các học sinh và sinh viên nước ngoài ưa thích, nhất là trong những dịp lễ hội lớn, nhất là vào những lúc nửa đêm. Để giải quyết bài toán này, bạn chỉ cần chỉ ra ai là “dân thường” và ai là “kẻ cắp”.

N người trong trò chơi và được phân vào 2 vai là “dân thường” hoặc “kẻ cắp”. Khi có tín hiệu, tất cả đồng loạt chỉ vào một người mà mình nghi ngờ là “kẻ cắp”. Có một chú ý đặc biệt rằng dân thường thì chỉ dự đoán và kẻ cắp thì luôn chỉ vào dân thường.

Bạn không biết ai là kẻ cắp hay dân thường, nhiệm vụ của bạn là dự đoán xem số lượng kẻ cắp lớn nhất là bao nhiêu.

Dữ liệu vào:

  • Dòng đầu là số N ;
  • N dòng sau, dòng thứ i là số nguyên chỉ người bị người i chỉ vào (một người không thể chỉ vào chính mình).

Dữ liệu ra:

  • Số nguyên duy nhất là số lượng kẻ cắp lớn nhất có thể.

Ví dụ:

Dữ liệu vào:
3
2
1
1
Dữ liệu ra:
2

Giới hạn:

  • 2≤N≤5\times 10^5
  • 40\%\text{ có }N≤15 ;
  • 40\%\text{ có }N≤2000 .