Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1500 GARDEN - Vườn cây 14 92 15.22%
1502 PARTY - Tiệc mừng 23 72 31.94%
1503 TREEAGAIN - Lại trồng cây 11 40 27.50%
1504 PALINPATH - Con đường Palindrom 5 68 7.35%